Contact

Feedback:

Suggestions, bug reportings, etc. Please click Feedback page or send email to anyone below:
Tao    Wang: wangtao_bio@126.com
Qi        Liu : Liuqi_1984@yahoo.com.cn
Xianfeng Li: xfliwz@gmail.com
Xiaobing Wang: genolab@163.com
Jinchen   Li: lijinchenbio@gmail.com
Xiaochun Zhu: Chun_XZbio@126.com
Xia      Ran: ranxia811@gmail.com
Zhongsheng Sun : zsunusa@yahoo.com
Jinyu    Wu : iamwujy@gmail.com

Collaboration:

Project cooperation, project entrust, etc. Please connect Jinyu Wu.
Department:   Institute of Genomic Medicine/Zhejiang Provincial Key Laboratory of Medical Genetics, Wenzhou Medical College, Wenzhou 325035, China;
Address:   Wenzhou Medical College, University-town, Wenzhou, 325035;
Telephone:   86-577-88831309
Fax:   86-577-88831309
Email:   Jinyu Wu ( iamwujy@gmail.com)